VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzické osoby – podnikatele:

Oksana Bati,

identifikační číslo: 65298276, DIČ: CZ6051201904, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brno pro prodej zboží a poskytování služeb nabízených na internetových stránkách www.xanabati.cz.

Čl. 1 – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) fyzické osoby – podnikatele – Oksany Bati,  se sídlem bratří Čapků 95/8, Brno, 602 00 identifikační číslo 65298276, DIČ: CZ6051201904, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brno (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího www.xanabati.cz, případně prostřednictvím e-mailu Prodávajícího info@xanabati.cz. Internetové stránky jsou Prodávajícím provozovány na adrese www.xanabati.cz a jejích subdoménách.

 

Čl. 2 – Předmět koupě

Předmětem koupě jsou služby, videokurzy a zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím internetových stránek umístěných na adrese www.xanabati.cz a jejích subdoménách.

V případě videokurzů je předmětem koupě právo Kupujícího na přístup k video lekcím uložených na serveru Prodávajícího.

Čl. 3 – Cena za předmět koupě a s ním související náklady

Cena za předmět koupě je uvedena u nabízeného zboží, videokurzů či služeb na webových stránkách Prodávajícího na internetové adrese www.xanabati.cz a jejích subdoménách. Cena je konečná a zahrnuje DPH. Prodávající je plátce DPH.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku  v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Čl. 4 – Kupní smlouva

Čl. 4. 1. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouvu může Kupující uzavřít přijetím návrhu k uzavření smlouvy na internetových stránkách provozovaných Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, videokurz či službu) vloží do košíku a dokončí objednávku jejím elektronickým odesláním. Než Kupující potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Kupní smlouva je pro obě strany právně závazná a Kupujícímu i Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Kupní smlouvu může Kupující uzavřít rovněž prostřednictvím e-mailu Prodávajícího info@xanabati.cz. V e-mailu bude specifikován rozsah a cena služby, videokurzu či zboží.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Čl. 4. 2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne službu či zpřístupní videokurz, který je předmětem koupě. Kupující se zavazuje, že obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu jedním z následujících způsobů:

  • v hotovosti – na dobírku,
  • bezhotovostně – převodem z účtu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby či videokurzu. V případě videokurzu či služby dále platí podmínky užívání viz čl. 11 těchto VOP.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Čl. 4. 2. 1. Zboží

Má-li Prodávající předmět koupě odeslat, bude tak učiněno výhradně prostřednictvím přepravní společností GLS.

V případě platby převodem na účet činí poštovné a balné 90 Kč.

Poplatek za platbu dobírkou činí 50 Kč.  Poštovné, balné a poplatek za dobírku činí 140 Kč.

V případě, že si Kupující nepřevezme objednané a již odeslané zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady vynaložené na zaslání zboží.

Čl. 4. 2. 2. Videokurz

V případě videokurzu budou Kupujícímu zaslány přístupové údaje na stránky videokurzu po uhrazení kupní ceny (nebo 1. splátky dle v e-mailu vzájemně odsouhlaseného splátkového kalendáře) a to do pěti pracovních dnů. Registrační údaje budou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, ze které byla realizována objednávka.

Uhrazením ceny videokurzu získává Kupující právo na přístup na stránky k objednanému videokurzu Prodávajícího za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

Ke všem nabízeným video kurzům je přístup udělen na dobu tří let ode dne registrace.

Čl. 4. 2. 3. Služby

Objednaná služba se uskuteční dle vzájemně dohodnutého termínu

Čl. 4. 3. Ostatní ujednání

V případě prodlení s úhradou ceny služeb či videokurzu ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

Pokud Kupující nezaplati Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas nebo nezaplatil splátku dle v e-mailu odsouhlaseném splátkovém kalendáři, je Kupující Prodávajícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny zboží, videokurzu či služby za každý den prodlení. Maximálně však do výše kupní ceny zboží, videokurzu či služby.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

Fakturu – daňový doklad obdrží Kupující kdykoli na vyžádání v elektronické podobě             po připsání platby za předmět koupě na účet Prodávajícího.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, videokurzu či služeb, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující bere na vědomí, že i přes skutečnost, že služby budou poskytovány s patřičnou péčí a v souladu s aktuálními poznatky, nelze s ohledem na jejich povahu zaručit, že bude dosaženo výsledků, které si Kupující přeje nebo které očekává. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedosažení požadovaných výsledků a Kupující není oprávněn se domáhat vrácení uhrazené kupní ceny či požadovat z ceny jakoukoli slevu.

Služby a videokurzy jsou určeny pro zcela zdravé jedince a Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv zdravotní či psychické komplikace.

Kupující bere na vědomí, že fotografie potřebné ke zpracování analýzy v rámci služby Individuální analýza, zasílá na základě svého rozhodnutí a zcela na svou odpovědnost. Kupující se zavazuje, že s fotografiemi nebude nakládat jinak, než pro účely Individuální analýzy, nedohodnou-li se strany jinak.

Čl. 5. – Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží či zpřístupnění videokurzu.

Odstoupit je třeba písemně a to prostřednictvím formuláře Odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího „Odstoupení od smlouvy“. Odstoupení od Kupní smlouvy lze zaslat na e-mail Prodávajícího info@xanabati.cz nebo korespondenčně na adresu:

Oksana Bati, bratří Čapků 95/8, 602 00  Brno

Čl. 5. 1. Zboží

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději   do 14 dnů od Odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel,  a to na své náklady – zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Zboží musí být v původním obalu a nesmí jevit žádné známky použití.

V případě Odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů od převzetí vráceného zboží Prodávajícím, a to bezhotovostně na účet Kupujícího. Číslo účtu uvede Kupující ve formuláři Odstoupení od smlouvy.

 

Čl. 5. 2. Videokurz

V případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejíž předmětem je videokurz, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů od obdržení Odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet Kupujícího. Číslo účtu uvede Kupující ve formuláři Odstoupení od smlouvy.

Kupujícímu, který odstoupil od Kupní smlouvy, bude přístup k videokurzu odebrán.

Čl. 6. – Reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

 

Čl. 7. – Storno poplatky a sankce

Kupující má možnost stornovat již závazně objednaný prezenční kurz, seminář nebo Individuální analýzu. Storno je Kupující povinen zaslat písemně na e-mail Prodávajícího info@xanabati.cz.

Zašle-li Kupující informaci o storno 2 dny před zahájením či datem konání prezenčního kurzu, semináře nebo Individuální analýzy, nemá nárok na vrácení již uhrazené platby.

Čl. 8. – Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost zaslat Kupujícímu registrační údaje k objednanému videokurzu  do pěti pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího. Platbou se v případě zakoupení videokurzu na splátky rozumí 1. splátka ve sjednané výši.

Prodávající má povinnost Kupujícím zpřístupnit videokurz do pěti pracovních dnů od provedení registrace Kupujícím.

Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Kupujícího k videokurzu za předpokladu, že Kupující bude porušovat Čl. 11. – Užívání elektronického obsahu – uvedeného v těchto podmínkách nebo nebude hradit splátky videokurzu dle vzájemně odsouhlaseného splátkového kalendáře.

Čl. 9. – Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen uhradit jednorázově či na splátky bez prodlení cenu videokurzu stanovenou na webových stránkách Prodávajícího nebo vzájemně odsouhlasenou prostřednictvím e-mailu info@xanabati.cz, a to bezhotovostně (bankovním převodem).

V případě splátek je Kupující povinen dodržovat v e-mailu odsouhlasený splátkový kalendář.

Kupující má právo na přístup k objednanému a uhrazenému videokurzu.

Kupující je povinen otestovat před uhrazením videokurzu, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na stránkách

Prodávajícího – Premium videa. Úhradou objednávky videokurzu Kupující potvrzuje, že se mu ukázková videa přehrávají bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný videokurz.

Kupující se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v Čl. 11. – Užívání elektronického obsahu.

V případě, že bude Kupující jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Prodávajícího, může Prodávající Kupujícímu bez náhrady přístup k videokurzu odebrat. Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Kupujícího z tohoto důvodu.

 

Čl. 10. – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí  se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených při objednávce, které poskytl prodávajícímu za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje prodávajícímu   na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

Čl. 11. – Užívání elektronického obsahu

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u Prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Veškerý obsah videokurzů, prezenčních kurzů, seminářů, přednášek a Individuálních analýz Prodávajícího je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv šíření obsahu nebo jeho poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.

Kupující se zavazuje nestahovat videa videokurzů na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci videokurzů. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Prodávajícího a těmito VOP.

Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videokurzy umístěny.

Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k videokurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby  se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě porušení tohoto Čl. 11. zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Souhlasem s přijetím těchto VOP přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že i přes skutečnost, že služby budou poskytovány s patřičnou péčí a v souladu s aktuálními poznatky, nelze s ohledem na jejich povahu zaručit, že bude dosaženo výsledků, které si Kupující přeje nebo které očekává. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedosažení požadovaných výsledků služeb a Kupující není oprávněn se domáhat vrácení ceny uhrazené za poskytnuté služby či požadovat z ceny jakoukoli slevu.

Kupující bere na vědomí, že příspěvky na webu Prodávajícího vyjadřují pouze jeho osobní názory na danou otázku, přičemž přijetí prezentovaných myšlenek a názorů Kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků nenesou za jejich obsah žádnou odpovědnost.

Jsou-li  nebo budou-li  jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto VOP.

Kupující byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci videokurzů Prodávajícího jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Kupujícího. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým Kupující jeho rady aplikuje v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých Kupujících a jejich případné následky.

Jakákoliv komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu info@xanabati.cz.

Prodávající má poskytnut souhlas Kupujícího zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Kupujícím poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla Kupujícího, přičemž Kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Kupujícímu v případě, že mu toto Kupující sdělí e-mailovou zprávou.

Otázky, které nejsou upraveny prostřednictvím VOP, se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 8. 3. 2022. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Kupující vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Prodávajícím z tohoto důvodu vypovědět.

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Oksana Bati, bratří Čapků 95/8, Brno, 602 00, adresa elektronické pošty info@xanabati.cz, mobil 728 413 045.