VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzické osoby – podnikatele:

Oksana Bati,

identifikační číslo: 65298276, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brno pro prodej zboží a poskytování služeb nabízených na internetových stránkách www.xanabati.cz.

Čl. 1 – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen VOP) fyzické osoby - podnikatele - Oksany Bati, se sídlem Dunajská 186/9, Brno, 625 00 identifikační číslo 65298276, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brno (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího. Internetové stránky jsou Prodávajícím provozovány na adrese www.xanabati.cz.

Čl. 2 – Předmět koupě

Předmětem koupě jsou produkty a služby nabízené prodávajícím prostřednictvím internetových stránek umístěných na adrese www.xanabati.cz.

Čl. 3 – Cena za předmět koupě a s ním související náklady

Cena za předmět koupě je uvedená u nabízeného zboží a služeb na webových stránkách Prodávajícího na internetové adrese www.xanabati.cz. Cena je konečná a nezahrnuje DPH. Prodávající je neplátce DPH.

Aktuální cena za dodání předmětu koupě Kupujícímu je uvedena v Čl. 5. 2. těchto VOP.

Náklady na prostředky komunikace na dálku hradí Kupující sám na vlastní účet.

Čl. 4 – Smlouva

4.1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách provozovaných Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží či službu) vloží do košíku a dokončí objednávku jejím elektronickým odesláním. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je i aktuální znění VOP.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

4. 2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc nebo poskytne službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu jedním z následujících způsobů:

1) prostřednictvím platební brány,

2) na dobírku,

3) převodem z účtu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající předmět koupě odeslat, bude tak učiněno výhradně prostřednictvím České pošty, s.p.

Poštovné a balné a poplatek za dobírku činí 156,- Kč, hradí je Kupující.

V případě bezhotovostní platby a doručení předmětu koupě bez dobírky činí poštovné a balné 126 Kč.

V případě, že si Kupující nevyzvedne objednané a již zaslané zboží ve lhůtě stanovené Českou poštou podle Poštovních podmínek, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady vynaložené na zaslání zboží.

4.3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

4.4. Ostatní ujednání

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v elektronické podobě do 5 pracovních dnů od převzetí zboží a/nebo služby.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Čl. 5. - Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy, jejíž předmětem je účast Kupujícího na online kurzech nabízených Prodávajícím, se řídí zvláštními podmínkami podle čl. 6 těchto VOP.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího (Odstoupení od smlouvy formulář), a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Oksana Bati,

Bratří Čapků 95/8

602 00 Brno

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady.

Čl. 6 - Storno poplatky a sankce

Kupující má možnost stornovat již zaplacený online kurz nebo prezenční kurz. Je však povinen zaplatit případný storno poplatek. Výše storno poplatku se odvíjí od počtu zbývajících dnů do zahájení online kurzu a to podle následujících kritérií:

Storno kurzu více jak 14 dnů před zahájením online kurzu – bez storno poplatku

7-14 dnů před zahájením online kurzu – 50% storno poplatek

3-6 dnů před zahájením online kurzu – 70% storno poplatek

Méně jak 3 dny před zahájením online kurzu – 90% storno poplatek

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je účast na on-line kurzu, který již započal, nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení zaplacené částky.

Čl. 7 - Odpovědnost prodávajícího

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

Čl. 8. - Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl prodávajícímu za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje prodávajícímu na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

Čl. 9 - Užívání elektronického obsahu

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u Prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Veškerý obsah na internetových stránkách Prodávajícího je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv šíření obsahu nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora. Kupující bere na vědomí, že příspěvky na webu Prodávajícího vyjadřují pouze jeho osobní názory na danou otázku, přičemž přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

Otázky, které nejsou upraveny prostřednictvím VOP, se řídí českým právním řádem. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 12. 2016.